Nieuwe algemene groepsvrijstelling Staatssteun

Per 1 juli 2014 treedt een nieuwe (eigenlijk ‘herziene’) algemene groepsvrijstelling voor staatssteun in werking. De bedoeling van de nieuwe groepsvrijstelling is dat overheden hiermee meer ruimte krijgen om op een aantal gebieden overheidssteun aan ondernemingen te verlenen, zonder dat dergelijke steun voorafgaand aan verlening moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Het betreft maatregelen die maatschappelijke voordelen opleveren welke van groter belang worden geacht dan de mogelijke verstoring van de mededinging als gevolg daarvan. Steun die binnen het bereik van de groepsvrijstelling valt, wordt daarom geacht steun te zijn die verenigbaar is met de beginselen van de Europese gemeenschappelijke markt als bedoeld in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese  Unie (VWEU) en derhalve geen steun die verstoring van de concurrentievoorwaarden oplevert.

Het betreft een herziening van de algemene groepsvrijstellingsverordening (VERORDENING (EG) Nr. 800/2008 VAN DE COMMISSIE) van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun (bijvoorbeeld regionale steunmaatregelen, steun voor onderzoek en ontwikkeling) op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar zijn verklaard. Deze verordening had oorspronkelijk een geldingsduur tot 31 december 2013, maar is tussentijds verlengd tot 30 juni 2014.

De nieuwe algemene groepsvrijstelling vergroot de reikwijdte van de regeling door enerzijds het toepassingsbereik van de bestaande categorieën te verruimen (bijvoorbeeld door verhoging van de steundrempels) en anderzijds door introductie van een aantal nieuwe categorieën:

  • Steunmaatregelen tot herstel van schade veroorzaakt door natuurrampen
  • Sociale steunmaatregelen ten behoeve van vervoer van bewoners van afgelegen gebieden
  • Steun voor breedbandinfrastructuur
  • Steun voor instandhouding van cultuur en cultureel erfgoed
  • Steun voor sport- en multifunctionele recreatieve infrastructuur
  • Investeringssteun voor lokale infrastructuur
  • Steun voor innovatieclusters en steun voor proces en organisatorische innovatie
  • Investeringssteun voor lokale infrastructuur

De herziene groepsvrijstellingsverordening is een onderdeel van een groter pakket aan maatregelen  van de Europese Commissie, bedoeld om de staatssteunregelgeving te moderniseren. Hiermee worden de administratieve lasten van lidstaten en lokale bestuursorganen verlicht en wordt de rechtszekerheid van begunstigden vergroot. Volgens het persbericht van de Europese Commissie van 21 mei jl. vielen circa 60% van alle steunmaatregelen en ruim 30% van de steunbedragen die elk jaar binnen de EU werden verleend, onder de ‘oude’ verordening. Naar schatting zal de herziene verordening ertoe leiden dat driekwart van alle steunmaatregelen en twee derde van alle steunbedragen zullen zijn vrijgesteld, hetgeen mogelijk zelfs kan oplopen tot 90% van alle steunmaatregelen. Als gevolg hiervan zal de Europese Commissie zich kunnen toeleggen op steunmaatregelen die naar alle waarschijnlijkheid de interne markt zullen verstoren, en op toetsing achteraf van maatregelen die onder de groepsvrijstelling zijn geschaard. In onderstaand memo biedt de Europese Commissie een nadere toelichting op de (ver)nieuw(d)e verordening.

juni 2014

Door: Miranda Pals-Reiniers

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-369_en.htm