Artikelen Overheid

Wetswijziging: stedenbouwkundige bepalingen (waaronder parkeren) voortaan in bestemmingsplan

Op 29 november 2014 is de reparatiewet BZK in werking getreden. Deze wet schrapt enkele bepalingen van de Woningwet (artikel 8 lid 5, 9 en 10), waaronder de bepalingen die de grondslag vormen voor het opnemen van stedenbouwkundige voorschriften in de gemeentelijke bouwverordening. Als gevolg daarvan moeten stedenbouwkundige voorschriften voortaan in het bestemmingsplan of de beheersverordening zelf worden opgenomen. Dit geldt dus onder meer voor de gebruikelijke verplichting ex artikel 2.5.30 modelbouwverordening, om voldoende ruimte aan te brengen in op of onder een gebouw danwel op of onder het bij het gebouw behorende onbebouwde terrein voor het parkeren van auto’s.

Daartoe is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangepast: artikel 3.1.2 lid 2 sub a Bro bepaalt dat een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels kan bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij gegeven bevoegdheid, afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels.

Voor bestaande bestemmingsplannen geldt krachtens artikel 133 Woningwet een overgangstermijn tot 1 juli 2018. Tot dat moment blijven de voorschriften van een bouwverordening hun werking behouden. Na dat moment moeten de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening zijn ondergebracht in de bestemmingsplannen. Meest praktisch is om dit middels een paraplubestemmingsplan te realiseren. Nieuwe bestemmingsplannen, die voor 1 juli 2018 worden vastgesteld, vallen al direct onder de nieuwe regeling.

Voor plannen of projecten die zijn aangemeld als innovatief project onder de Crisis- en herstelwet (Chw), specifiek voor de pilot ‘bredere reikwijdte bestemmingsplan’ gold al een vergelijkbare bepaling via artikel 7C Besluit uitvoering Chw. De regeling onder de Chw is echter ruimer: niet alleen ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening maar ook ten behoeve van een goede fysieke leefomgeving kunnen dergelijke beleidsregels worden opgenomen.

Januari 2015

Door: mr. M. Pals-Reiniers

Contactpersonen: