Corporate Real Estate Management

Bij Corporate Real Estate wordt de huisvestingsbehoefte van een organisatie op strategisch niveau  benaderd. Vastgoed wordt gezien als een vijfde productiemiddel, naast personeel, kapitaal, technologie en informatie. Kortom: het statische vastgoed als beleggings-, investerings, en gebruiksobject binnen de dynamische omgeving van het eigen bedrijf.

Door het vastgoedbeleid te integreren in het strategisch beleid van een organisatie, kan het een middel worden ter waarborging van middellange en lange termijndoelen, zoals: het creëren van een waardestijging van de onderneming en het veiligstellen van de continuïteit.

Daarbij ligt de keuze het eigen vastgoed aan te houden niet altijd voor de hand. Ook vastgoed moet op een juiste manier worden ingezet om zo efficiënt mogelijk in te spelen op de kansen en bedreiging in een veranderende omgeving. Een van de instrumenten die daaraan bijdragen is het uitvoeren van een ‘vastgoed due dilligence’. Hierbij worden alle vastgoedaspecten van het bedrijf gedetailleerd worden bestudeerd. Op deze wijze worden de risico’s bij acquisitie, dispositie, aan- of verhuur maar ook de upgrading van het vastgoed als bedrijfsmiddel zo veel mogelijk in kaart gebracht. Met een vastgoed due diligence kan de kwaliteit van de besluitvorming wordt geoptimaliseerd.

De vastgoed due dilligence zal onder andere verduidelijking brengen in aspecten van publiekrechtelijke aard. Een scherpe analyse van de eigendoms- of huursituatie, alsook van de gekozen financieringsconstructie is noodzakelijk uit oogpunt van risicobeheersing.

Naast de vastgoed due diligence doen zich binnen het Corporate Real Estate Management onder meer de volgende vraagstukken voor:

  • Outsourcing
  • Financiele effecten van (her-)financiering
  • Interne organisatie en procesmanagement
  • Portfoliomanagement
  • Implementatie IT
  • Locatiekeuze

Corporate Real Estate Management is hiermee een functioneel vakgebied, waarbij verschillende specialismen samenkomen.

September 2016, mr. O.G. Tacoma MRE MRICS