Corona Spoedwet

Op 31 maart 2020 is het wetsvoorstel ingediend voor het tijdelijk afwijken van de Provincie- en Gemeentewet, waaruit (impliciet) volgt, dat besluiten pas in stemming mogen worden gebracht na fysieke beraadslaging, die in het openbaar plaatsvinden. In de Wet houdende regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming (www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstel tijdelijk voorzien besluitvorming/) wordt de mogelijkheid geboden om digitaal besluiten te nemen door de gemeenteraad of Provinciale Staten via videoconferencing, zolang zij niet op een goede manier fysiek bijeen kunnen komen vanwege de Coronacrisis.

Digitaal vergaderen en stemmen

De relevante artikelen uit de diverse wetten zijn aangevuld met een verduidelijking wat onder “openbaar” wordt verstaan in relatie tot de beraadslagingen, die met betrekking tot besluitvorming dient plaats te vinden. De Corona Spoedwet bepaalt, dat ook een vergadering in een digitale omgeving die door de bevolking op afstand middels een live-verbinding kan worden gevolgd, volstaat om rechtsgeldig en democratisch tot besluitvorming te komen. Verder mag er digitaal gestemd worden via de live videoverbinding (alleen audio of stemmen per app telt niet). Als een schriftelijke stemming vereist is, dan moeten deze na afloop van de vergadering bij de griffie worden aangeleverd (in persoon, per koerier of per post).

Wet Digitale Overheid

Op 18 februari 2020 is de Wet digitale overheid (www.digitaleoverheid.nl/) aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de EU richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. Naar verwachting zal deze medio 2020 worden gepubliceerd en in werking treden. De ervaringen met de Corona Spoedwet kunnen wellicht bijdragen in de verdere digitalisering vanuit de overheden richting burgers en bedrijven. De voortvarendheid waarmee dit wetsvoorstel is ingediend biedt in ieder geval vertrouwen in deze onzekere tijden.

Contactpersonen: