Corona Helpdesk

Om te kunnen voldoen aan de vraagstelling van onze cliënten hebben wij de Corona Helpdesk ingericht.

Al onze inzet is er op gericht om er met u voor te (blijven) zorgen dat de business, plannen, procedures en vastgoedprojecten voortvarend worden uitgevoerd. In lijn met onze missie werken wij aan resultaat, zolang er overheidsmaatregelen van kracht zijn en zodat de bouw- en vastgoedsector weer op volle kracht verder kan, nadat het Coronavirus in de grip is gekregen. Dit doen wij uiteraard op basis van volledige online bereikbaarheid.

Samen met u staan wij voor de uitdaging om de komende periode de negatieve effecten van de Coronamaatregelen het hoofd te bieden.

U wordt geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden, waardoor direct actie nodig is en ten gevolge waarvan andere risicoanalyses en -responsen nodig zijn in uw bedrijfs- en projectprocessen. Wij kennen de vastgoed- en bouwsector vanuit het perspectief van contractvorming en conflicten en zijn in staat om u als trusted advisor bij te staan.

Wij werken met tijdelijk aangepaste tarieven bij Coronagerelateerde vraagstukken. Vraag vrijblijvend naar onze beschikbaarheid en naar onze bijzondere voorwaarden. Wij kunnen in overleg met u volledig maatwerk leveren.

Dit kan door onze advocaten rechtstreeks (via e-mail of telefonisch) te benaderen of door uw vraag te stellen via: helpdeskcorona@vastgoed-advocaten.nl.

Om u een beeld te geven van wat wij voor u kunnen betekenen, treft u hieronder een overzicht aan van mogelijke vraagstukken en oplossingsrichtingen:

 

Virtual inhouse legal council of projectjurist

Wij kunnen als onderdeel van uw organisatie met u naar oplossingen zoeken voor de vragen, die gedurende de looptijd van de Coronamaatregelen op u afkomen. Hiervoor reserveren wij tijd en investeren wij in de goede relatie met uw medewerkers. Tevens maken wij afspraken over de inrichting van onze werkprocessen en bereikbaarheid. Voorwaarde is dat wij kunnen samen werken met een contactpersoon binnen uw bedrijf die op managementniveau werkzaam is. Eenzelfde aanpak is mogelijk op projectniveau.

 

Huurrecht

Wij kunnen uw vragen over overmachtssituaties en onvoorziene omstandigheden beantwoorden en u ondersteunen/adviseren bij het organiseren van de juiste dossiervorming.

Meer specifiek verlenen wij juridische bijstand bij: de gevolgen van de sluiting van horeca en winkels, de exploitatieverplichting, het opschorten of kwijtschelden van huur, faillissementen van huurder of verhuurder, het wel of niet doorzetten van (woning)ontruimingen en het starten van procedures en het aanhouden van lopende procedures.

 

Bouwrecht/aanbestedingsrecht

Naast beantwoording van vragen over overmachtssituaties en/of een beroep op onvoorziene omstandigheden kunnen wij u helpen bij:

De beoordeling van uw bouwcontracten met betrekking tot een beroep op kostenverhogende omstandigheden en bouwtijdverlenging. Dit niet alleen in relatie tot uw contract en de daarin verdisconteerde risicoverdeling, maar ook in relatie tot de (contractuele) afspraken met uw ketenpartners.

Ook kunnen wij met u bezien of u het werk kunt schorsen of stilleggen en wat daarvan de consequenties zijn. Welke omstandigheden zijn voor u en uw project van belang voor uw rechtspositie? Hoe kunt u het beste met uw opdrachtgevers en opdrachtnemers in gesprek, welke informatie is daarbij van belang en hoe richt u daarop uw administratie in? Kan uw opdrachtgever of opdrachtnemer nog aan zijn verplichtingen (blijven) voldoen. En welke acties kunnen dan worden ondernomen om het project tot een goed einde te brengen/veilig te stellen?

Naast de risico-inventarisatie van bestaande contracten kunnen we u assisteren bij het opstellen van ‘Coronaclausules: project specifieke clausules voor uw nieuwe contracten waarin wordt geanticipeerd op de consequenties van de coronacrisis.

Om ervoor te zorgen, dat geen vertraging in de besluitvorming optreedt, bereidt het kabinet noodwetgeving voor teneinde digitale raadsvergaderingen mogelijk te maken. Dit is mede van belang voor de aanbesteding van projecten. Wij kunnen u adviseren over welke mogelijkheden de Aanbestedingswet biedt om tot versnelling te komen en/of ruimte kan geven voor overleg met leveranciers e.d., maar ook wat de Corona-crisis betekent voor lopende aanbestedingen.

 

Transacties en Gebiedsontwikkeling

Wij kunnen u ondersteunen bij de heroverweging van risico’s vanuit onze kennis van de branche. Huurders zijn financieel minder stabiel, de rente stijgt, de terughoudendheid bij banken is weer groot en de toekomst is ineens veel onzekerder geworden. Er is in heel korte tijd een volledig nieuw speelveld ontstaan waar wij met u dagelijks mee te dealen hebben.

Dit kan leiden tot heronderhandeling in lopende transacties en projecten. Welke Corona-clausules moet ik opnemen in de nieuwe contracten bij:

 • beleggingstransacties,
 • samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomsten,
 • anterieure grondexploitatieovereenkomsten.

Bij nieuwe contracten is het Coronavirus niet of niet volledig meer aan te merken als onvoorziene omstandigheid in de zin van art. 6:258 BW. Dit betekent dat er aanvullende afspraken nodig zijn. Wij kunnen u vanuit een volledige juridische risicoanalyse op basis van maatwerk ondersteunen bij de opzet van ‘Coronabepalingen’.

 

Omgevingsrecht

Binnen het omgevingsrecht leven onder meer de volgende vragen/spelen onder meer de volgende opgaves, waarbij wij u in de rol van projectjurist kunnen ondersteunen:

 • Wat moet u als gemeente of ontwikkelaar doen als bestemmingsplannen of ontwerpbesluiten ter inzage liggen, maar het gemeentehuis is gesloten (langer dan 6 april 2020)?
 • Wat betekent dat voor de wettelijke verplichting om stukken in hard copy te mogen inzien?
 • Is er sprake van verschoonbare termijnoverschrijding als iemand na de termijn nog zienswijzen indient?
 • Kunnen er nog wel besluiten worden genomen, als de gemeenteraad niet fysiek bijeenkomt? Het kabinet bereidt een noodwet voor, waarbij digitaal vergaderen wordt toegestaan.
 • De zittingen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State zijn uitgesteld met 4-6 maanden. Hoe kan ik toch op korte termijn een uitspraak krijgen?

Daarnaast kunnen besluitvormingstrajecten binnen de gemeente vertragen door vragen/onzekerheid op juridisch vlak. Wij kunnen u ondersteunen als juridisch procesmanager.

 

Neem contact met ons op:

  Naam (*)

  Email (*)

  Telefoonnummer

  Bedrijf

  Bericht