Kosten koper

Een reconstructie van 20 jaar stijgende huizenprijzen

In het rapport “Kosten Koper”  heeft de Tijdelijke commissie huizenprijzen gereconstrueerd hoe, over een periode van 20 jaar, de huizenprijzen konden stijgen op de manier, zoals dat het geval is geweest. Door de commissie is een aantal aanbevelingen gedaan, waarop de Minister voor Wonen en Rijksdienst eind 2013 een reactie heeft gegeven. In deze opiniërende bijdrage worden de bevindingen van de commissie, alsmede de reactie van de Minister nader beschouwd.

Inleiding

De commissie heeft in haar zeer lezenswaardige rapport de prijsontwikkeling van de woningmarkt langs drie lijnen onderzocht. De eerste is een analyse van de oorzaken van de stijgende vraag, de tweede is de aanbodkant en dan met name de ontwikkeling van nieuwbouw en tot slot is een analyse gegeven van de vraag of en in hoeverre de huurmarkt van woningen als ventiel heeft gefungeerd om de druk van de overspannen koopmarkt weg te nemen.

Nu uit het rapport niet blijkt dat de huurmarkt in de beschouwingsperiode van significante invloed is geweest op de prijsvorming van koopwoningen, zullen wij ons in deze bijdrage beperken tot de eerste twee onderdelen.

In deze bijdrage zal eerst op hoofdlijnen worden ingegaan op het basismechanisme van vraag en aanbod, gevolgd door achtereenvolgend een beschouwing van de vraagzijde en de aanbodzijde van de koopwoningenmarkt. De commissie heeft in haar rapport aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op de belangrijkste sturingsmechanismen van de vraag- en aanbodzijde. Daarop heeft de Minister schriftelijk geantwoord. De aanbevelingen en antwoorden worden door ons voorzien van kanttekeningen.

Bijlage: Kosten koper. Een Reconstructie van 20 jaar stijgende huurprijzen

Februari 2014, mr. O.G. Tacoma MRE MRICS