Artikelen Overheid

Geen schorsing reactieve aanwijzing provincie Zuid-Holland voor Sportplaza van Decathlon

Op 6 juni jl. heeft Staatsraad Van Buuren de schorsingsverzoeken van de gemeente Schiedam en Decathlon/Volker Wessels Vastgoed B.V. inzake de reactieve aanwijzing van de provincie Zuid-Holland tegen het bestemmingsplan “Sportplaza Harga”, waarbij de transformatie van de verouderde sportvelden naar onder meer een Sportplaza met diverse outdoor ‘try and buy’ faciliteiten mogelijk wordt gemaakt, afgewezen.

Staatsraad van Buuren heeft daarbij overwogen, dat gelet op de onomkeerbare gevolgen van het schorsen van een reactieve aanwijzing – hierdoor zou het bestemmingsplan direct in werking treden en zouden er bouwtitels ontstaan – op voorhand vast moet staan, dat het besluit in de bodemprocedure niet in stand zal blijven.

Het beroep van Decathlon/Volker Wessels Vastgoed en de gemeente Schiedam richt zich tegen het feit, dat de aanwijzing niet op de geldende tekst van artikel 2.1.4 lid 3 van de Verordening Ruimte kan worden gebaseerd, er sprake is van een onvoldoende motivering in samenhang met het recht op vrije vestiging en dat er een onjuiste uitleg is gegeven aan de voorlopige voorziening, die de Kroon heeft getroffen, na vernietiging van de oorspronkelijke planregel op 21 november 2015. Beoordeeld dient te worden in hoeverre de beoogde vestiging van Decathlon zich uit het oogpunt van ruimtelijke ordening vergelijkbaar is met de in art. 2.1.4 VR genoemde detailhandel. De provincie houdt vast aan haar standpunt dat zolang er producten worden verkocht, die ook in de binnenstad kunnen worden verkocht, vestiging buiten het centrum niet is aangewezen. Verzoekers zijn van mening dat met deze onjuiste uitleg tevens sprake is van strijd met artikel 49 VWEU en de Dienstenrichtlijn.

De Voorzitter is van oordeel dat de aan de orde zijnde vragen zich niet lenen voor beantwoording in de voorlopige voorzieningenprocedure. Daarbij neemt de Voorzitter in ogenschouw dat met betrekking tot een vergelijkbare kwestie prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Hof van Justitie inzake de reikwijdte en werking van de Dienstenrichtlijn (Appingedam).

De komst van Decathlon op het Sportplaza Harga-Noord laat hiermee voorlopig nog op zich wachten. Decathlon wil zich tevens vestigen in Den Haag, waar na vernietiging van de van toepassing zijnde planregel eveneens de komst van het Decathlonconcept is mogelijk gemaakt middels een bestemmingsplanwijziging. Ook hier is een reactieve aanwijzing gegeven.

Gedurende de schorsing tot 1 april 2016 heeft de Kroon voornoemde voorlopige voorziening getroffen. Bij Kroonbesluit d.d. 18 maart 2016 (Stb 2016,109) is de schorsing en de voorlopige voorziening verlengd tot 1 december 2016 vanwege het uitblijven van reparatie. In de tussentijd zal nog het nodige worden gediscussieerd over de uitleg en de reikwijdte die de provincie Zuid-Holland hanteert met betrekking tot grootschalige detailhandel in relatie tot de opsomming van detailhandel,  die in de Verordening Ruimte is opgenomen.

Voorzitter Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 6 juni 2016, (ECLI:NL:RVS:2016:1551).

Juni 2016, Angélique Claassen

Contactpersonen: