Artikelen Verhuur - verkoop

Hennep; een handelshoeveelheid of slechts voor eigen gebruik?

In de maanden maart en april 2019 sprak de Rechtbank Oost-Brabant zich in kort geding uit over drie softdruggerelateerde ontruimingsprocedures van sociale huurwoningen. De politie ontdekt in de eerste zaak vier hennepbomen in de tuin met ruim 3.500 gram gedroogde hennep in de schuur, in de tweede zaak 45 gram gedroogde hennep en 95 gram drogende hennep in de badkamer alsmede goederen in een kast in de woonkamer die erop wijzen dat de huurder bezig is geweest met de kristallisatie van amfetamine en in de laatste zaak ontdekt de politie een hennepstekkerij met 3.789 hennepstekken. In alle gevallen vordert de woningcorporatie met succes ontruiming van het gehuurde in kort geding.

De huurovereenkomst
In de (verschillende) huurovereenkomsten van de woningen staan duidelijke bepalingen waaruit blijkt dat de huurder zich als een goed huurder dient te gedragen. Daarnaast is het de huurder verboden om de woonbestemming van het gehuurde te wijzigen. De woningcorporatie grond zijn vordering op het in strijd met de wet en de huurovereenkomst wijzigen van de contractuele woonbestemming, door in de woning bedrijfsmatige (druggerelateerde) activiteiten te exploiteren die commercieel zijn van aard en/of het (in strijd met de Opiumwet) aanwezig hebben van drugs in de huurwoningen. Dit levert een ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst op.

Een handelshoeveelheid of eigen gebruik?
Wanneer drugs aangetroffen wordt in een huurwoning, kunnen de Opiumwet en de Aanwijzing Opiumwet handvaten bieden bij de vraag of de bestemming van de woning is gewijzigd. Het is verboden om een middel (zoals hennep) te telen, te bereiden, te bewerken, te verkopen, af te leveren, te verstreken, te vervoeren, te vervaardigen of aanwezig te hebben. Wanneer het om kleine hoeveelheden gaat, hoeveelheden die bestemd zijn voor eigen gebruik, stelt het OM echter geen vervolging in, mogelijk wordt wel een boete opgelegd. Bij hennep ligt de grens op 5 gram. Wanneer meer dan 5 gram aangetroffen wordt, dan is volgens het OM sprake van een handelsvoorraad, een lijn die doorgaans ook in de civiele rechtspraak wordt gevolgd.

De rode draad van de voorzieningenrechters
De voorzieningenrechters bevestigen de richtlijnen van het OM in hun uitspraken. In de zaak van de vier hennepbomen stelde de huurder dat de hennepbomen 3,555 kg gedroogde hennep opleverde bestemd voor eigen gebruik. Dit is echter 911 keer de maximaal gehanteerde hoeveelheid voor eigen gebruik en dus is sprake van een handelshoeveelheid. Hiermee staat volgens de voorzieningenrechter vast dat de huurder is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de huurovereenkomst.

In de woning waar goederen voor de productie van amfetamine zijn aangetroffen, werd ook 45 gram gedroogde en 95 gram drogende hennep aangetroffen. De voorzieningenrechter overwoog dat dit een veelvoud is van de 5 gram hennep die voor eigen gebruik is toegestaan en dat de aangetroffen hoeveelheid daarom een handelshoeveelheid betreft. Dat de hennep uitsluitend voor eigen gebruik was, zoals de huurder stelt, acht de voorzieningenrechter niet geloofwaardig.

In de zaak waarin de huurster 3789 hennepstekken in haar woning aanwezig had, overwoog de voorzieningenrechter dat de huurster ernstig tekort is geschoten in het nakomen van haar verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst en de wet. Het op grote schaal stekken van hennep is een onderdeel van het kweken en/of telen van hennep. De huurster heeft zich jegens de woningcorporatie verplicht om zich in de woning te onthouden van het bedrijfsmatig dan wel op grote schaal kweken van hennep. Het telen van hennep is ook in strijd met artikel 3 van de Opiumwet. Linksom of rechtsom: het mag volgens de rechter gewoon niet.

In alle drie de zaken heeft de voorzieningenrechter ontruiming van de huurwoning toegewezen.

Mocht u vragen hebben over deze zaken of advies wensen in een vergelijkbare zaak, kunt u met mij contact opnemen.

Bart Poort, april 2019

Contactpersonen: