AANNEMERS – OPDRACHTGEVERS

Een succesvol project staat of valt met een goede samenwerking. De basis voor een goede samenwerking is gelegen in heldere afspraken die goed zijn verwoord en tussen partijen vastgelegd. Hiermee worden conflicten voorkomen.

Juist in de bouw, waar nog steeds eigen gebruiken en standaardvoorwaarden gelden, is het belangrijk dat partijen via contractvorming hun wederzijdse verwachtingen goed managen. Welke samenwerkingsvorm ook wordt gekozen, wij hebben de kennis en ervaring in huis om via contractvorming te komen tot goede en werkbare oplossingen. Bijvoorbeeld op de traditionele wijze of middels contracten die zijn gebaseerd op moderne samenwerkingsvormen, zoals de turn-keyovereenkomst, de Design Build Finance Maintain en Operate (DBFMO) en publiek private samenwerkingen (PPS).

(SEMI) OVERHEID

Opereren op de vastgoedmarkt is voor deze organisaties, alsmede voor de daarvan afgeleide taak- en shared service organisaties, omgeven met vele dwingende regelingen en toezicht.

Of het nu gaat over het voorbereiden, onderbouwen en nemen van besluiten, het vaststellen van plannen, het verlenen van vergunningen of het aanbesteden van diensten en werken, de omgeving kijkt door een vergrootglas mee. Dat vraagt om een juridisch adviseur die gewend is in het bestuurlijke debat te opereren.

CORPORATIES – ZORG

Maatschappelijk verantwoord en bedrijfseconomisch goed omgaan met de toevertrouwde woningportefeuille is de grote opgave voor de corporatiewereld voor de komende jaren. Jaren waarin deze sector opnieuw zijn plaats moet vinden in de vastgoedwereld.

Zij zal daarin anders en meer juridisch opereren en aan meer toezicht bloot staan dan voorheen. Ook voor zorginstellingen geldt dat de positie van haar vastgoed in de komende jaren aan ingrijpende veranderingen onderhevig zal zijn. Die veranderingen hebben alles te maken met de omvang van de zorgverlening en de continuïteit van de organisatie. Dat vraagt om een juridische ondersteuning die een brede kijk heeft op de problematiek en die de corporatie of zorginstelling risico minded kan bijstaan in haar advisering. Niet alleen op het gebied van contractvorming maar ook op het gebied van compliance en de structurering van juridische processen.

BELEGGERS – ASSET- EN CREM MANAGERS

Beleggen in vastgoed is sturen op rendement bestaande uit inkomen en waardegroei. Die twee componenten moeten contractueel en in een vroeg stadium goed verankerd worden willen zij op termijn hun gewenste effect sorteren.

Bij het verwerven van beleggingen, het bieden op of tenderen van vastgoed portefeuilles, is contracteren een kwestie van de balans zoeken tussen aanvaardbare risico’s en opbrengstoptimalisatie.

Vroeger werd er beheerd voor een opdrachtgever of een bedrijf, tegenwoordig zijn asset managers en ook corporate real estate (crem) managers resultaat verantwoordelijk voor de performance van de portefeuille of het corporate real estate. Standaardisatie en transparantie zijn daarbij belangrijke begrippen. Gestandaardiseerde contracten en inkoopvoorwaarden voor vastgoed gerelateerde dienstverlening zijn een essentieel instrument bij de risico beheersing binnen het portefeuille management.

(VER)HUURDERS

Een huurovereenkomst wordt steeds meer de vastlegging van de dialoog tussen verhuurder en huurder.

Huurcontracten worden flexibeler, incentives worden meer gekoppeld aan resultaat, duurzaamheid heeft zijn intrede gedaan, aansprakelijkheden van partijen verschuiven en de invoering van de Warmtewet leidt soms tot verassende gevolgen. Dat vraagt om inzicht in de markt en de beweegredenen van partijen om juist ten aanzien van die winkel of dat gebouw met elkaar te contracteren en een langdurige relatie met elkaar aan te gaan. Wij stellen voor u een evenwichtig contract op waarin beide partijen zich herkennen.

BOUW- EN VASTGOEDADVISEURS

De bouw- en vastgoedmarkt vereist steeds meer specialistische kennis en ervaring. Dit vertaalt zich in uiteenlopende beroepen, die elk vanwege hun specifieke deskundigheid op projectbasis worden ingeschakeld.

Wij werken veelvuldig samen met professionals, waaronder (bouw) projectmanagers, constructeurs, architecten, fiscalisten etc. om elk vanuit expertise en met behoud van eigen identiteit tot een optimaal resultaat voor de opdrachtgever te komen.

Adviseurs worden daarnaast steeds meer mede verantwoordelijk gemaakt voor de te behalen resultaten. Dat leidt tot een zich steeds wijzigende rol en andere aansprakelijkheden. Die laatste kunnen niet voetstoots worden aanvaard maar moeten zorgvuldig worden geïnventariseerd en bij opdrachtverlening contractueel gemanaged.

(GEBIEDS) ONTWIKKELAARS

De weg van plan naar werkelijkheid is lang en voorzien van vele hobbels en valkuilen. Resultaten kunnen veelal alleen geboekt worden door intensief samen te werken met overheden en andere marktpartijen.

Dat vraagt niet alleen om een juridische dienstverlener die goed contracten kan maken, maar om een dienstverlener die in staat is te begrijpen hoe de visie van de projectontwikkelaar neergelegd kan worden in haalbare afspraken. Dat vraagt tevens om een adviseur die al in een vroeg stadium inzicht kan geven in mogelijkheden om tot optimalisatie te komen, zowel voor wat betreft eventueel benodigde planologische besluitvorming als ten aanzien van overige omgevingsrechtelijke aspecten. Daarmee levert hij een bijdrage aan de realisatie van plannen en de beheersing van de bijbehorende risico’s.

MAKELAARS, TAXATEURS EN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Steeds vaker worden makelaars en/of taxateurs aansprakelijk gesteld als de opbrengst van het vastgoed bij verkoop of executie afwijkt van eerdere prognoses of uitgebrachte waarderingen.

Dat intussen de omstandigheden zijn veranderd of door de opdrachtgever een andere verkoop/ executie methodiek is gehanteerd dan waarmee bij de taxatie rekening is gehouden, wordt daarbij wel eens over het hoofd gezien.

De opdrachtgever (bank, marktpartij) zoekt dan verhaal en de makelaar of taxateur is dan vaak de eerste die aangesproken wordt. Men wordt vaak in eerste instantie aangesproken via het eigen tuchtrecht. De tuchtuitspraak wordt als ondersteunend bewijs ingebracht in een daaropvolgende schadevergoedingsprocedure. Dit vraagt om een juridisch adviseur met kennis en inzicht in de wereld van de tuchtrechtspraak in combinatie met de civiele rechtspraak.