Advocaten gespecialiseerd in bouw- en vastgoedvraagstukken

Wij zijn werkzaam voor het bedrijfsleven, de (semi)overheid en (institutionele) beleggers en mogen gerenommeerde partijen in het vastgoed tot onze clientèle rekenen. Op basis van onze brede kennis van de bouw- en vastgoedwereld adviseren en procederen wij voor onze cliënten. Een sterke combinatie! Onze kernwaarden zijn focus en samenspel met als doel het beste en meest duurzame resultaat te bereiken voor onze cliënten.

UITGELICHT BIJ VERHUUR-VERKOOP

Mededelingsplicht professionele verhuurder  Op 27 november 2015 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gewezen over de mededelingsplicht in het kader van het beroep door een huurder op dwaling (HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3424 (Inbev/Verweerder)). Lees meer

Aanbesteding

Aanbestedende diensten en (potentiële) inschrijvers komen veelvuldig in aanraking met aanbestedingsregelgeving. Omdat deze regelgeving voortdurend verandert, bestaat hierover aan beide zijden vaak onduidelijkheid en worden deze partijen met (praktische) vragen geconfronteerd. Zowel het aanbesteden van een opdracht als het inschrijven op een aanbesteding vraagt om zeer specialistische kennis van het aanbestedingsrecht. Wij beschikken over deze kennis, die op ieder moment beschikbaar is voor onze opdrachtgevers. Een snelle aanpak is immers van groot belang bij aanbestedingskwesties, waar veelal grote financiële belangen mee gemoeid zijn. Advisering en begeleiding van aanbestedende diensten en (potentiële) inschrijvers bij aanbestedingsprocedures behoort tot ons dagelijks werk, waarbij wij jarenlange ervaring hebben opgedaan in uiteenlopende sectoren, zoals vastgoed, GWW-bouw, ICT, vervoer, afvalverwerking en nutsbedrijven. Bent u een (potentiële) inschrijver? Kijkt u dan ook eens naar ons product ‘kort geding aanbestedingen‘.

Initiatief

De initiatieffase is van groot belang voor het slagen van een project. In deze fase krijgen ideeën gestalte en wordt de levensvatbaarheid daarvan getoetst. In de initiatieffase verrichten wij werkzaamheden voor ontwikkelaars, corporaties, overheden en samenwerkende partijen. Zo leveren wij een waardevolle bijdrage bij het opstellen, interpreteren en beëindigen van intentieovereenkomsten of het toetsen van de haalbaarheid van projecten door middel van:

  • een quick scan van de vigerende bestemming, het overheidsbeleid en het milieu, alsmede de mogelijkheden voor een bestemmingswijziging;
  • een quick scan van grondposities;
  • een quick scan van belanghebbenden: de juridische swot-analyse.

Planvorming

Planvorming is een cruciaal onderdeel van project- en gebiedsontwikkeling en komt aan bod in de samenwerkings- ontwikkelings- en realisatieovereenkomst. Hierbij komen meerdere werkvelden samen, zoals overheid en ruimtelijke ontwikkeling, (ver)koop, realisatie en beheer en exploitatie. Wij zijn gespecialiseerd in deze werkvelden. U kunt bij ons terecht voor het opstellen van contracten ten behoeve van de project- en gebiedsontwikkeling, waarvoor wij ook diverse modelovereenkomsten aanbieden. Daarnaast adviseren en procederen wij bij de interpretatie en beëindiging van deze contracten. Voor de juridische begeleiding bij bouwprojecten kunt u ons ook als projectjurist inschakelen. Planvorming is daarnaast het samenstel van contracten met adviseurs, zoals stedenbouwkundigen, architecten, installatieadviseurs en constructeurs. Project- en gebiedsontwikkeling is grotendeels goed opdrachtgeverschap, waarbij de diverse werkzaamheden op elkaar moeten worden afgestemd. Wij stellen adviseurscontracten voor u op en adviseren bij en procederen over de interpretatie en beëindiging daarvan.

Overheid

Gemeente, provincie en Rijksoverheid spelen een belangrijke rol bij (her)ontwikkeling, het ontwerp en realisatie, beheer en exploitatie van vastgoed. Wet- en regelgeving op nationaal én Europees niveau kunnen uw bewegingsruimte beperken, maar kunnen nadrukkelijk ook kansen bieden. Met name bij locatie- en gebiedsontwikkelingen is het van belang om in een vroegtijdig stadium duidelijkheid te verkrijgen omtrent mogelijke publiekrechtelijke valkuilen en kansen. Deze valkuilen en kansen worden geregeld in het omgevingsrecht dat de fysieke leefomgeving reguleert en onder meer wordt gevormd door de Wabo, de Chw, de Wro, maar ook door aanverwante wet- en regelgeving ten aanzien van milieukwaliteitseisen zoals externe veiligheid, geluid- en luchtkwaliteit, natuurbescherming en waterbeheer die doorwerken in de ruimtelijke ordening Wij helpen u graag bij de identificatie van valkuilen en kansen en het benutten van de geldende wetten en regels. Wij kunnen u bijstaan bij de voorbereiding en totstandkoming van bestemmingswijzigingen, projectafwijkingsbesluiten en omgevingsvergunningen.

Wonen en Zorg

Maatschappelijk verantwoord en bedrijfseconomisch goed omgaan met de toevertrouwde woningportefeuille is de grote opgave voor de corporatiewereld voor de komende jaren. Jaren waarin deze sector opnieuw zijn plaats moet vinden in de vastgoedwereld. Zij zal daarin anders en meer juridisch opereren en aan meer toezicht bloot staan dan voorheen. Ook voor zorginstellingen geldt dat de positie van haar vastgoed in de komende jaren aan ingrijpende veranderingen onderhevig zal zijn. Die veranderingen hebben alles te maken met de omvang van de zorgverlening en de continuïteit van de organisatie. Dat vraagt om een juridische ondersteuning die een brede kijk heeft op de problematiek en die de corporatie of zorginstelling risico minded kan bijstaan in haar advisering. Niet alleen op het gebied van contractvorming maar ook op het gebied van compliance en de structurering van juridische processen.

Verhuur – Verkoop

Bij (ver)koop en/ of (ver)huur van onroerend goed kunnen juridisch complexe vraagstukken optreden. Het huurrecht is traditioneel een deelspecialisatie binnen het vastgoedrecht en vraagt vanwege de specifieke en dwingendrechtelijke elementen om kennis en ervaring. Ook bij de aan- en verkoop van onroerend goed komen vaak ingewikkelde vraagstukken aan de orde die een specialistische toets behoeven. Wij hebben veel ervaring met het adviseren bij transacties van omvang, al dan niet binnen een project- of gebiedsontwikkeling. Ook beschikken wij over ruime ervaring met en kennis van het huurrecht. Daarnaast voeren wij procedures over juridische kwesties die betrekking hebben op (ver)huur en (ver)koop. Voor vaste opdrachtgevers beschikken wij op deze rechtsgebieden bovendien over modelovereenkomsten.

Realisatie

Voor de ontwikkeling en de realisering van bouwprojecten kunnen veel verschillende samenwerkingsvormen en contracten worden onderscheiden. U wilt het juiste contract sluiten, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt omtrent de kwaliteit van het project, het budget en de bouwtijd. Wij hebben een ruime ervaring met het concipiëren en beoordelen van alle contracten die relevant zijn binnen het bouwrecht. Uit dien hoofde beschikken al onze advocaten over gespecialiseerde kennis ter zake van de in dit marktsegment veel gebruikte algemene voorwaarden en kunnen zij STABU en RAW bestekken “lezen” en juridisch interpreteren. In geval van een geschil is vaak arbitrage bij de Raad van Arbitrage voorgeschreven, al realiseren steeds meer partijen in het bouwrecht zich, dat ook de civiele rechter goed in staat blijkt te zijn een bouwgeschil te beoordelen of dat mediation uitkomst biedt. Geschillenbeslechting in de bouw vraagt om specifieke ervaring, welke binnen ons kantoor in meer dan ruime mate aanwezig is. Wij zijn gewend om deel te nemen aan het projectteam met meerdere vertegenwoordigers van de opdrachtgever en adviseurs, teneinde een brug te slaan tussen de werkvloer c.q. de bouwkeet en de juridische wereld.

Beheer en Exploitatie

Beheer en exploitatie van vastgoed is voor zowel beleggers als in het Corporate Real Estate Management (CREM) van belang. Afspraken omtrent beheer en exploitatie hebben invloed op de duurzaamheid van het te ontwikkelen product. De elementen van beheer en exploitatie spelen dan ook een rol bij de planvorming en bij de verkoop van projecten. Teneinde de exploitatie te optimaliseren, dient ten behoeve van de nieuwe eigenaren een structuur te worden ontworpen waarbinnen kwalitatief goed beheer is gewaarborgd. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van beheerovereenkomsten, parkmanagent en de toepassing van zakelijke rechten. Wij beschikken over specialistische kennis en ervaring op het gebied van beheer en exploitatie en zijn u ook hierbij graag van dienst.

Makelaars, taxateurs en beroepsaansprakelijkheid

Steeds vaker worden makelaars en/of taxateurs aansprakelijk gesteld als de opbrengst van het vastgoed bij verkoop of executie afwijkt van eerdere prognoses of uitgebrachte waarderingen. Dat intussen de omstandigheden zijn veranderd of door de opdrachtgever een andere verkoop/ executie methodiek is gehanteerd dan waarmee bij de taxatie rekening is gehouden, wordt daarbij wel eens over het hoofd gezien. De opdrachtgever (bank, marktpartij) zoekt dan verhaal en de makelaar of taxateur is dan vaak de eerste die aangesproken wordt. Men wordt vaak in eerste instantie aangesproken via het eigen tuchtrecht. De tuchtuitspraak wordt als ondersteunend bewijs ingebracht in een daaropvolgende schadevergoedingsprocedure. Dit vraagt om een juridisch adviseur met kennis en inzicht in de wereld van de tuchtrechtspraak in combinatie met de civiele rechtspraak.