Overheid

Gemeente, provincie en Rijksoverheid spelen een belangrijke rol bij (her)ontwikkeling, het ontwerp en realisatie, beheer en exploitatie van vastgoed. Wet- en regelgeving op nationaal én Europees niveau kunnen uw bewegingsruimte beperken, maar kunnen nadrukkelijk ook kansen bieden.  

Met name bij locatie- en gebiedsontwikkelingen is het van belang om in een vroegtijdig stadium duidelijkheid te verkrijgen omtrent mogelijke publiekrechtelijke valkuilen en kansen. Deze valkuilen en kansen worden geregeld in het omgevingsrecht dat de fysieke leefomgeving reguleert en onder meer wordt gevormd door de Wabo, de Chw, de Wro, maar ook door aanverwante wet- en regelgeving ten aanzien van milieukwaliteitseisen zoals externe veiligheid, geluid- en luchtkwaliteit, natuurbescherming en waterbeheer die doorwerken in de ruimtelijke ordening

Wij helpen u graag bij de identificatie van valkuilen en kansen en het benutten van de geldende wetten en regels. Wij kunnen u bijstaan bij de voorbereiding en totstandkoming van bestemmingswijzigingen, projectafwijkingsbesluiten en omgevingsvergunningen.

Artikelen