Realisatie en circulariteit

Voor de ontwikkeling en de realisering van bouwprojecten kunnen veel verschillende samenwerkingsvormen en contracten worden onderscheiden. U wilt het juiste contract sluiten, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt omtrent de kwaliteit van het project, het budget en de bouwtijd.

Wij hebben een ruime ervaring met het concipiëren en beoordelen van alle contracten die relevant zijn binnen het bouwrecht. Uit dien hoofde beschikken al onze advocaten over gespecialiseerde kennis ter zake van de in dit marktsegment veel gebruikte algemene voorwaarden en kunnen zij STABU en RAW bestekken “lezen” en juridisch interpreteren.

In geval van een geschil is vaak arbitrage bij de Raad van Arbitrage voorgeschreven, al realiseren steeds meer partijen in het bouwrecht zich, dat ook de civiele rechter goed in staat blijkt te zijn een bouwgeschil te beoordelen of dat mediation uitkomst biedt. Geschillenbeslechting in de bouw vraagt om specifieke ervaring, welke binnen ons kantoor in meer dan ruime mate aanwezig is. Wij zijn gewend om deel te nemen aan het projectteam met meerdere vertegenwoordigers van de opdrachtgever en adviseurs, teneinde een brug te slaan tussen de werkvloer c.q. de bouwkeet en de juridische wereld.

Circulair bouwen heeft betrekking op de realisatie van een project met minimale inzet van grondstoffen en het maximaal hergebruiken van grondstoffen en producten waar dit mogelijk is. Voor gebouwen betekent dit niet alleen dat wordt gekeken naar optimalisering van materiaalgebruik, maar bijvoorbeeld ook naar levensduurverlenging door het aanpasbaar maken van de gebruiksfunctie van een gebouw.

Wij helpen u om uw circulaire bouwprojecten ook juridisch vorm te geven. Hierbij valt te denken aan het opstellen van (geïntegreerde) contracten en leaseconstructies. Ook voor het vestigen van opstalrechten, terugname garanties en kettingbedingen kunt u bij ons terecht. Een en ander in overeenstemming met het circulaire paspoort.

Daarnaast kunnen wij u ook op publiekrechtelijk vlak ondersteuning bieden. In onze advisering houden wij rekening met de juridische instrumenten om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden, die voor innovatieve projecten op het vlak van (bouw-)regelgeving worden geboden met de Crisis- en herstelwet en straks zullen worden geïmplementeerd in de Omgevingswet. Tot slot vergt circulair bouwen ook financiële investeringen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden die vanuit het Rijk worden geboden om hiervoor bijvoorbeeld een subsidie aan te vragen.

Bij circulaire bouwprojecten kunt u ons ook inzetten als projectjurist. Wij adviseren u dan vanaf de start van een project en sturen waar nodig juridisch bij. Dit voorkomt vaak discussie tussen partijen achteraf.