Privacyverklaring Weebers Vastgoed Advocaten N.V.

Weebers Vastgoed Advocaten N.V. (hierna: ‘WVA’) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (hierna: de ‘AVG’) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de ‘UAVG’).

Met de Privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door WVA wordt verwerkt.

De Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2018. WVA behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van de Privacyverklaring. U wordt derhalve aangeraden de Privacyverklaring zoals deze is gepubliceerd op de website www.vastgoed-advocaten.nl regelmatig te raadplegen.

In de Privacyverklaring wordt het volgende toegelicht:

 • Welke persoonsgegevens WVA verzamelt en op welke wijze;
 • Voor welke doeleinden en om welke redenen WVA persoonsgegevens verwerkt;
 • Hoe lang WVA persoonsgegevens bewaart;
 • Met wie WVA persoonsgegevens deelt;
 • Hoe persoonsgegevens worden beschermd;
 • De rechten waarover een betrokkene beschikt;
 • Welke cookies WVA op haar websites gebruikt;
 • Hoe u contact met WVA kunt opnemen in verband met de Privacyverklaring.

 Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Als  identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. WVA kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel, burgerlijke staat, beroep;
 • E-mailadres, post- en/of woonadres, (mobiele) telefoon en/of faxnummer;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van de Speed Colleges of evenementen of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in de sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige persoonsgegevens die WVA worden verstrekt of die WVA kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld, waaronder, doch niet uitsluitend over uw werkgever(s), financiële en/economische gegevens, medische en/of gezondheidsgegevens, gegevens omtrent strafrechtelijke veroordelingen en/of strafbare feiten.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt WVA, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derden, aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen, waaronder (doch niet uitsluitend) het Handelsregister, het Kadaster of (social) media, bekend zijn geworden.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

WVA kan persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om optimale juridische dienstverlening te kunnen bieden;
 • Om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Om te informeren over relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving;
 • Voor uitnodiging voor de Speed Colleges of andere evenementen die voor u van belang kunnen zijn;
 • Werving en selectie (sollicitaties);
 • Voor het innen van declaraties.

WVA verwerkt persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n).

Bewaartermijn

WVA bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Delen met anderen

WVA deelt persoonsgegevens van cliënten uitsluitend met toestemming met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of communicatie met wederpartijen, advocaten, gerechten en/of andere overheidsinstellingen.

WVA kan persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, indien en voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat en aan WVA geen beroep op haar geheimhoudingsplicht en/of verschoningsrecht toekomt.

WVA kan binnen het kader van haar bedrijfsvoering met externe leveranciers persoonsgegevens delen voor de in de Privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals IT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie WVA bepaalde ondersteunende diensten uitbesteedt. Met de derde partij die namens en in opdracht van WVA persoonsgegevens verwerkt in hoedanigheid van verwerker, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden geschiedt alleen voor de in de Privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in Privacyverklaring vermelde grondslagen.

Derden aan wie WVA persoonsgegevens verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving. WVA is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden.

Om diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat WVA uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal WVA erop toezien dat dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

WVA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact op te nemen met WVA via info@vastgoed-advocaten.nl.

Rechten van betrokkene(n)

Onder de rechten van betrokkene(n) wordt het volgende begrepen:

 1. Recht op informatie:
  hieraan wordt voldaan door middel van de Privacyverklaring;
 2. Recht op inzage, met uitzondering van persoonlijke aantekeningen:
  u kunt een verzoek doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die WVA van u heeft verzameld.
 3. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming:
  dit heeft uitsluitend betrekking op feitelijke gegevens;
 4. Recht van verzet:
  dit recht omvat het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 5. Recht op dataportabiliteit:
  dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere derde over te dragen.
 6. Recht op vergetelheid:
  u heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 7. Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens:
  wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door WVA wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 8. Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken:
  u kunt een eerder gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken te allen tijde intrekken.
 9. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

Bij een beroep op één van bovengenoemde rechten dient u er telkens rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen, waarin WVA bevoegd is om niet aan uw verzoek te voldoen. Zonder volledig te zijn kan het (blijven) voldoen aan de geheimhoudingsplicht, verschoningsrecht en het kunnen (blijven) voldoen aan (andere) wettelijke verplichtingen, zoals wettelijke bewaartemijnen of de gerechtvaardigde belangen van (de) cliënt(en) of WVA in de gegeven omstandigheden zwaarder wegen, dan de belangen van de betrokkene(n) die een beroep doet (doen) op één van bovenvermelde rechten.

Een verzoek met betrekking tot bovenvermelde rechten kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.

Contact:

Weebers Vastgoed Advocaten N.V.
Postbus 480
5600 AL EINDHOVEN

Contactpersoon inzake de Privacyverklaring:
Mevrouw A. van Kersbergen
a.vankersbergen@vastgoed-advocaten.nl
Tel: 040 – 21 20 400