Artikelen Overheid

Omgevingsrecht, de bruidsschat en transitie

Invoeringsbesluit
Op 28 oktober jl. is het ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet gepubliceerd en ligt het ter inzage voor consultatie.

De Minister heeft bij kamerbrief van 9 juli jl. een mooi overzicht gepubliceerd van de hoofdlijnen van het invoeringsbesluit, waarbij de zogenaamde ‘bruidsschat’ eruit springt. De bruidsschat betreft een aantal regelingen van het Rijk die worden overgedragen aan decentrale overheden. Het gaat hierbij vooral om regelgeving (zoals geluid en geur voor horeca) die uiteindelijk beter kan worden toegepast en beoordeeld door de decentrale overheid.

Voor het overige wijzigt het invoeringsbesluit de 4 AmvB’s die onder Omgevingswet vallen en 40 andere besluiten en worden er 35 besluiten ingetrokken.

Het invoeringsbesluit ligt tot en met 21 december dit jaar ter inzage voor consultatie.

Transitiewet
Ander nieuws in het omgevingsrecht is dat op 5 september jl. een wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) aan de Tweede Kamer is ingediend (Kamerstukken II 2017/18, 35 013, nrs 1-3).

Dit wetsvoorstel zal voorzien in snellere en gemakkelijker procedures om woningbouw te versnellen. Zo wordt bijvoorbeeld de aanwijzingsprocedure versneld van projecten die onder de Chw vallen. Op dit moment is het slechts mogelijk om projecten aan te wijzen bij AMvB, straks zal dit bij ministeriele regeling kunnen. Daarnaast wordt het toepassingsbereik van het projectuitvoeringsbesluit (afdeling 6, hoofdstuk 2 Chw) verruimd. Een projectuitvoeringsbesluit versnelt de procedure van bouwprojecten die niet binnen het bestemmingsplan passen. Alle noodzakelijke toestemmingen voor dergelijke projecten worden dan gecombineerd in een besluit, waarop afdeling 3.4 Awb van toepassing is. Dit betekent dat beroep in één instantie plaatsvindt (rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State), hetgeen een aanzienlijke versnelling kan meebrengen.

Het wetsvoorstel overbrugt de periode tot inwerkingtreding van de Omgevingswet (vooralsnog 1 januari 2021) en wordt hiermee ook aangeduid als Transitiewet.

mr. Leonie Muetstege, november 2018

Contactpersonen: