Beroep of optreden namens belanghebbende bij bestemmingsplanprocedures en exploitatieplannen

Na vaststelling van bestemmingsplannen is het mogelijk om hiertegen bij de Raad van State beroep in te stellen. Dit is vaak opportuun voor bedrijven/eigenaren die gevestigd zijn binnen/in de nabijheid van het plangebied als zijnde belanghebbenden, omdat in het vastgestelde bestemmingsplan de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden voor de komende jaren worden vastgelegd. Ook voor aannemers/ontwikkelaars met belangen binnen het plangebied kan het nodig zijn om beroep in te stellen, bijvoorbeeld als deze een anterieure overeenkomst met de gemeente heeft gesloten en zeker als deze het voornemen heeft een posterieure overeenkomst te sluiten. De marktpartij die de gebiedsontwikkeling deels/geheel zal realiseren, kan zich ook als belanghebbende melden. Dit is vaak aan te bevelen, omdat het hierdoor mogelijk is om het verweer van de gemeenteraad in de beroepsprocedure vanuit het functionele en commerciële perspectief van het project te ondersteunen. Ons kantoor begeleidt diverse gebiedsontwikkelingen en treedt daarbij ook vaak op als gemachtigde bij bestemmingsplanprocedures. Dit doen wij zowel voor bedrijven, ontwikkelaars als gemeenten. Beroepsprocedures, voor appellanten of belanghebbenden zijn overzichtelijke en heldere procedures, ten aanzien waarvan de werkzaamheden op voorhand op basis van ervaring goed zijn in te schatten.

Dit betekent dat wij het instellen van beroep namens een bedrijf of ontwikkelaar, dan wel het optreden als belanghebbende namens een ontwikkelaar of grondeigenaar voor een vast honorarium kunnen aanbieden. In alle hiervoor genoemde gevallen is het noodzakelijk de betreffende feiten en omstandigheden volledig in beeld te hebben, een verweerschrift/nadere stukken in te dienen, een korte pleitnota op te stellen en de zitting bij de afdeling bestuursrechtspraak bij te wonen.

De werkzaamheden met betrekking tot de exploitatieplanprocedure zijn vergelijkbaar. Wij staan als gezegd ook gemeenten bij in bestemmingsplanprocedures. Onze betrokkenheid is daarbij afhankelijk van de mogelijkheden om eigen ambtelijke inzet vrij te maken, de kwaliteit van de inspraakprocedure en de complexiteit van het plan. Op verzoek kunnen wij ook voor deze begeleiding een pakket vaste honoraria offreren.